شرکت ktbn

 

شرکت KTBN با هدف توسعه و ایجاد فضایی امن در صادرات و واردات در سال 1394 با شماره ثبت 23345 تاسیس شد و شرکت KTBN با هدف توسعه و ایجاد فضایی امن در صادرات و واردات در سال 1394 با شماره ثبت 23345 تاسیس شد و شرکت KTBN با هدف توسعه و ایجاد فضایی امن در صادرات و واردا

شرکت KTBN با هدف توسعه و ایجاد فضایی امن در صادرات و واردات در سال 1394 با شماره ثبت 23345 تاسیس شد و شرکت KTBN با هدف توسعه و ایجاد فضایی امن در صادرات و واردات در سال 1394 با شماره ثبت 23345 تاسیس شد و شرکت KTBN با هدف توسعه و ایجاد فضایی امن در صادرات و واردات